Komunikat Prezesa Polskiego Związku Karate

23-04-2018przez admin

events

KOMUNIKAT PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE O SYTUACJI PRAWNEJ ZWIĄZKU

W związku z próbami bezprawnej działalności Polskiej Unii Karate w zakresie wynikających z ustawy o sporcie prerogatyw Polskiego Związku Karate oraz aktami zastraszania części środowiska sportowego Karate przez działaczy PUK, niniejszym przekazuję informację dotyczącą aktualnego stanu prawnego wynikającego z arbitralnej decyzji Prezesa Antonio Espinosa i Komitetu Wykonawczego WKF z 13 kwietnia 2018 r.

Po pierwsze, decyzja o „cofnięciu uznania” PZK przez WKF, acz opatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności, jest decyzją nieprawomocną, od której PZK służą określone w statucie WKF środki odwoławcze w postaci odwołania do Komisji Dyscyplinarnej i Prawa WKF, a następnie do Trybunału Apelacyjnego WKF i w ostateczności do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS). W dniu 21 kwietnia 2018 r. na adres mailowy WKF (do wiadomości Ministra Sportu i Turystyki, Prezesa PKOL i CAS) zostało wysłane odwołanie od decyzji WKF z 13 kwietnia 2018 r. , jako wydanej bez podania przyczyny, jak i podstawy faktycznej i prawnej. Organa WKF mają 6 miesięcy na rozpatrzenie odwołania PZK.

Powyższe oznacza, że PZK stoi na stanowisku, że decyzja WKF z 13 kwietnia 2018 r. jest decyzją tymczasową i zostanie uchylona prawomocnie ostatecznie w postępowaniu przed CAS, a tym samym wszyscy zainteresowani muszą wiedzieć, ze status PUK jako reprezentanta WKF w Polsce ma również charakter tymczasowy, ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie szkód wyrządzonych przez poszczególne osoby w tym okresie przeciwko PZK.

Po drugie, PUK od 13 kwietnia 2018 r. reprezentuje WKF na terenie Polski, ale z tego nie wynika, że PUK reprezentuje czy może reprezentować polskie Karate w WKF. Ta prerogatywa zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt.) 4 ustawy o sporcie w dalszym ciągu należy do PZK jako jedynego polskiego związku sportowego w dyscyplinie Karate.

Z powyższego, jak i z art. 13 ust. 1 pkt. 3) oraz ust 2 ustawy o sporcie, wynika, że PUK nie może wystawić reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w Serbii w 2018 r. Zawodnicy, którzy z ramienia PUK ewentualnie pojadą na te Mistrzostwa będą mogli jedynie tak jak cała reprezentacja PUK występować wyłącznie pod flagą WKF i z logo PUK, bez możliwości wykorzystywania barw narodowych i herbu Polski, które to prawa przysługują wyłącznej reprezentantom Polski wyłonionym przez Polski Związek sportowy PZK. Naruszenie tych praw będzie skutkowało odpowiedzialnością PUK, jak i poszczególnych zawodników wobec PZK na podstawie art. 415 i 24 KC, sytuujących odpowiedzialność odszkodowawczą oraz za naruszenie dóbr osobistych PZK.

Po trzecie, zajęcie przez zawodników PUK miejsc punktowanych na Mistrzostwach Europy nie będzie skutkowało żadnymi premiami, nagrodami i stypendiami z budżetu Państwa, gdyż nie przewidują tego przepisy ustawy w odniesieniu do związku stowarzyszeń jakim jest PUK. PZK stoi również na stanowisku, ze obecne przepisy uniemożliwiają Ministrowi Sportu i Turystki finansowanie działalności innych podmiotów poza polskimi związkami sportowymi w zakresie szkolenia kadr narodowych.

Po czwarte, należy wyrazić ubolewanie, że egoistyczne zapędy działaczy PUK uniemożliwią najprawdopodobniej udział reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy w Serbii.

Na koniec pragnę oświadczyć, ze będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych krokach prawnych PZK w tej sprawie.